Uma Volta Só

Unknown artist

Ô Iaia mandou dá Uma volta só Ô que volta danada Uma volta só Ô me leva, ô me volta Uma volta só Ô que volta demorada Uma volta só Mas que volta ligeira Uma volta só Mandou dá, mandou dá Uma volta só Mandou jogar Uma volta só Mandou cantar Uma volta só

English

Oh Iaia has ordered to give One more round Oh that damn round One more round Oh it takes me, oh it turns me One more round Oh that late round One more round But a quick round One more round Ordered to give, ordered to give One more round Ordered to play One more round Ordered to sing One more round